Arama

Duyurular

Önceki Sonraki
image1 image2 image3 image4

 

     Hakkımızda

     Yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”nin 8. maddesi gereğince; Üniversitemiz bünyesinde “Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü" 23.03.2009 tarihinde Rektör oluru ile oluşturulmuştur.

     Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğünün amacı; eğitim hakkının toplumu oluşturan bütün bireyler için en önemli Anayasal haklardan biri olduğu bilincinden hareketle; özürlü öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve öğrenim yaşamlarını bu doğrultuda kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak, bu yönde düzenlemeler yapmak ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

      Bu amaç doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği çerçevesinde  verilen görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Özürlü olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem özürlü öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında önlemler almak.
 • Öğretim görevlilerine ve öğrencilere özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.
 • Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
 • Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini özürlü öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
 • İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların özürlü öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Diğer üniversitelerin özürlü öğrenci birimleri ile iletişimin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması.
 • Özürlü öğrencilere daha verimli hizmetlerin sunulması amacı ile Özürlü Danışma Birimi bünyesinde veri toplama ve arşiv birimi oluşturmak.
 • Gönüllü üniversite öğrencilerinin özürlü öğrencilere desteğini sağlayacak planlamaları yapmak ve öğrenci destek havuzu oluşturmak.
 • İhtiyacı olan özürlü öğrencilere destek amacı ile yarı zamanlı çalışma planlamalarında öncelik tanımak.
 • Özürlü öğrencilerin burs gereksinimlerini belirleme ve burs taleplerini değerlendirme.
 • Özürlü öğrencilerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve giderilmesine yönelik psikolog desteği sağlamak.
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen sosyal etkinliklere özürlü öğrencilerin katılımı için gerekli önlemleri almak.
 • Eğitime yeni başlayan özürlü öğrencilerin oryantasyonu için gerekli önlemleri almak (Gönüllü öğrencilerden destek almak ve oryantasyon sürecinde özürlü öğrencilere destek şeklinde birliktelikler oluşturmak).
 • Özürlü öğrencilerin yardımcı teknoloji (ortez-protez vb.) gereksinimlerin belirlenmesi ve bunların teminine yönelik çalışma başlatılması.

 

 

 

 

 

©2021 Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu